Så här fungerar ett avlopp

Det är ditt behov och hushållets storlek som styr valet av ditt system. FANN har en skräddarsydd lösning för varje enskilt behov.
Grundtanken vid utvecklandet av våra produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus.
Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!

IN-DRÄN är nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mycket mindre yta. Systemet är kostnadseffektivt och passar överallt – även när utrymmet är begränsat och terrängen är svår, t ex med högt grundvatten eller stenig mark.

Avloppsvatten renas i tre steg

1. Mekaniska reningssteget – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
2. Biologiska reningssteget – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
3. Kemiska reningssteget – vid krav på rening av allt fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.